Info

Komnenos, Ioannis, 226

Komnenos, Isaac (brother of emperor John

Komnenos), 146 Konstantin (writer), 357 Konstantios I (ecumenical patriarch), 233, 236 Kontaris, Cyril. See Cyril II Kontaris Kontoglou, Photis, 590 Kopynsky Isaia (metropolitan of Kiev), 308 Kopystens'kyi, Zaxarija, 311 Korais, Adamantios, 207, 209, 234, 236 Kormchaia kniga (Nomocanon, or Book of the

Helmsman), 256 Korydalleus, Theophilos, 196, 202 Kosmas the Hymnographer, 151 Kosmas, treatise against the heretics by, 47 Kosov, Sylvester (metropolitan of Kiev), 312 Kostandin (Barjrberdc'i), Armenian catholicos Kostandin I (Armenian prince), 410 Kostandin VI (Vahkac'i), Armenian catholicos, 428 Koumas, Constantinos, 209 Koutloumousiou, Wallachian monastery on

Mount Athos, 26-7,158, 220 koutrouvia, 89 Kovalevskii, Evgraf,555 Kozheozerskii monastery, 314 Kremlin, Moscow, 9,10, 265, 282, 286, 288,

Was this article helpful?

0 0

Post a comment