Buddhism

Primary sources

Chen Yuan, ed., Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu yingyin ben (1932), rpt. in Zhongguo shixue congshu xubian 23 (Taipei: Xuesheng shuju, 1973).

Cruz, Gaspar da Cruz, Tratado das coisas da China (Evora, 1569-70), ed. Rui Manuel Loureiro (Macau: Instituto cultural de Macau, 1997).

Magalhaes, Gabriel de SJ, Nova Relacao da China. Trans. Lussis Gonzaga Gomes (Macau: Fundado Macau, 1997).

Ricci, Matteo, Storia dell'introduzione del Cristianesimo in Cina, 3 vols. Ed. Pasquale M. D'Elia (Rome: Libreria dello Stato, 1942-9).

Semedo, Alvaro, SJ, Relacao de Grande Monarquía da China (Macau: Fundacao Macau, 1994).

Yin Guangren and Zhang Rulin, Aomen zhilue, 'A record of Macau'. Ed. Zhao Chunchen (Macao: Instituto Cultural de Macao, 1992).

Secondary sources

Cha Shijie, 'Ming mo fo jiao dui Tianzhu jiao de pi xie yun dong chu tan', in Ming Qingzhiji Zhongguo wenhua di zhuan bian yu yan xu (Taipei, 1990).

Was this article helpful?

0 0

Post a comment